Gebruiksvoorwaarden / Openbaarmakingsverklaring

Door uw toegang tot deze website (‘Website’) aanvaardt u het juridisch bindend effect van deze gebruiksvoorwaarden en de openbaarmakingsverklaring (‘Gebruiksvoorwaarden’). Bijkomende voorwaarden voor bepaalde delen van deze website of bepaalde Diensten worden gepubliceerd in de respectieve zones van de website en reguleren samen met de Gebruiksvoorwaarden het gebruik van deze Website en het gebruik van de Diensten.

 

Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, krijgt u geen toegang tot een andere pagina van de Website.

 

De Gebruiksvoorwaarden en alle informatie en overige inhoud op deze Website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Lokaal beperkte toegang

Noch de Website, noch de informatie en functies op de Website zijn bestemd voor personen of bestemd voor gebruik door personen die in een rechtsgebied wonen waarin (1) distributie van dergelijke informatie en/of functies onwettig is, of (2) dergelijke distributie verboden is zonder voorafgaande vergunning of toestemming, en de relevante vergunning of toestemming niet is verkregen.

 

Geen aanbod

De op deze Website ter beschikking gestelde informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De op deze Website gepubliceerde informatie is geen reclame, aanbod of aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om financiële of enige wettelijke transacties te verrichten.

 

Wij bieden geen beleggings-, juridisch of fiscaal advies aan op deze Website. Wij bieden geen garantie dat de effecten of financiële instrumenten die op deze website worden vermeld, geschikt zijn voor de Gebruiker.

 

Systeemvereisten en Administratieve Toegang

Om de Website te gebruiken is internettoegang noodzakelijk, ten minste één compatibel apparaat en eventueel bepaalde software met regelmatige updates en upgrades. U bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten. Omdat het gebruik van de Website hardware, software en internettoegang vereist, kan uw gebruik van de Website afhankelijk zijn van deze factoren en wijzigende technologieën.

 

Geen garantie

Alle informatie en materiaal op de Website wordt verstrekt ‘in de staat waarin het zich bevindt’ en ‘zoals beschikbaar’. We geven geen garantie en stellen ons niet expliciet of impliciet aansprakelijk voor de informatie en het functioneren van de Website, vooral niet betreffende garanties omtrent auteursrechten en andere rechten of omtrent de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doeleinde. Zonder de voorgaande bepalingen te beperken, geven wij geen garantie inzake de accuraatheid, punctualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of toegankelijkheid van de Website, informatie of gebeurtenissen, die voortvloeien uit het gebruik van de Website, noch garanderen wij dat de Website geen virussen of fouten bevat.

 

Geen aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk mogelijk zijn onze individuele bestuurders, werknemers of agenten geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen, aansprakelijkheidsclaims, kosten, vorderingen, uitgaven of schade van welke aard dan ook, of dit nu op grond is van het contract of het recht inzake onrechtmatige daad of enige andere wettelijke reden die voortvloeit uit het gebruik van de Website of in verband hiermee. Dit omvat ook aansprakelijkheden op grond van verzuim en is zelfs van toepassing als wij geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van dergelijke gevolgen.

 

Virussen

Ook al trachten we voortdurend de Website vrij van virussen te houden, kunnen wij niet garanderen dat de Website volledig virusvrij is. Voordat u informatie, software en documenten downloadt, dient de Gebruiker te beschikken over geschikte beveiligingsapparaten en virusscanners voor zijn eigen bescherming en voor het voorkomen van virussen op de Website.

 

Links

De Website kan inhoud van derden of links naar websites van derden bevatten. Deze inhoud en links zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en voor een betere gebruiksvriendelijkheid. Wij hebben geen controle over de inhoud van de websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en we bieden geen garanties in verband met hun inhoud. Dit omvat onder andere de juistheid, de inhoud, de kwaliteit of de punctualiteit van deze websites. Verder nemen wij deze websites en de inhoud ervan niet over omdat wij geen controle hebben op de daarin verstrekte informatie en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die zij bieden. Het gebruik ervan is op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de inhoud of websites van derden, noch voor websites die een koppeling hebben naar onze Website of hiernaar verwijzen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, aanspraken en vorderingen (inclusief auteursrecht, merkrecht, patentrecht en andere intellectuele eigendomsrechten evenals andere rechten) op, voor en van alle informatie en inhoud (met inbegrip van tekst, data, afbeeldingen en logo’s) op de Website blijven bij ons of de respectieve houder van het recht. Afzonderlijke pagina’s en/of delen van de Website mogen uitsluitend worden geprint voor privé- of intern gebruik en alleen indien de respectieve print-out alle referenties inzake auteursrechten en andere eigendomsrechten omvat.

 

Het is in het bijzonder verboden om informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, videoclips, repertoria, databases, lijsten of software van de Website, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, te verzenden, door te geven, weer te geven, te tonen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, als frame in een website te gebruiken, er een afgeleide weergave van te creëren of te gebruiken voor commerciële of openbare doeleinden op welke wijze dan ook.

 

Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden als ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar worden beschouwd door een bevoegde rechtbank of autoriteit, worden deze bepalingen beschouwd als geen deel uitmakend van de Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast zullen de validering, rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet beperkt worden volgens de wetgeving van het respectieve land of enig land.

 

Tegenstrijdige bepalingen in Bijkomende Voorwaarden

Bepaalde websites of delen ervan kunnen bijkomende bepalingen, voorwaarden, informatie of disclaimers bevatten (gezamenlijk genoemd ‘Bijkomende voorwaarden’). In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Bijkomende Voorwaarden, zullen de Bijkomende Voorwaarden prevaleren voor de Website of de delen ervan.

 

Laatste update: augustus 2017.

Equatex AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zürich, Zwitserland, voor eigen rekening en voor rekening van zijn verbonden vennootschappen.