Question mark in roundel
1: WETGEVING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN FATCA EN CRS

Wat is de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)?

FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Het is een wet die bedoeld is om belastingontduiking te voorkomen.

FATCA is ingevoerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service, IRS). Het doel van FATCA is de naleving van fiscale regelgeving te waarborgen en te voorkomen dat Amerikaanse Personen buitenlandse banken en andere financiële instellingen gebruiken om de Amerikaanse belastingen op hun inkomsten en vermogen te ontlopen.

U vindt meer informatie over FATCA op de website van de IRS: www.irs.gov

 

Wat is de Common Reporting Standard (gezamenlijke rapportagestandaard, CRS)?

De Common Reporting Standard (CRS) is geïntroduceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). CRS is nieuwe regelgeving voor de inzameling en rapportage van bepaalde fiscale informatie door Financiële Instellingen in deelnemende landen. CRS is bedoeld als hulp in de strijd tegen belastingontduiking en ter bescherming van de integriteit van de belastingsystemen van de deelnemende landen.

U vindt meer informatie over de CRS op de website van de OESO: www.oecd.org

 

Zijn alle Financiële Instellingen verplicht FATCA en CRS na te leven?

Ja, alle Financiële Instellingen – waaronder banken, verzekeraars en vermogensbeheerders – in deelnemende landen zijn verplicht FATCA en CRS na te leven

2: DE EIGEN VERKLARING

Wat is de eigen verklaring in het kader van FATCA en CRS?

De eigen verklaring is een proces waarin een Financiële Instelling haar Rekeninghouders vraagt om een aantal gegevens over henzelf formeel te bevestigen, teneinde hun fiscale woonplaats(en) te kunnen bepalen. Wij zijn krachtens zowel FATCA als CRS verplicht deze gegevens bij u op te vragen.

 

Waarom moet ik een formulier voor de eigen verklaring invullen?

Equatex is, zoals alle Financiële Instellingen, verplicht om bepaalde informatie betreffende de fiscale status van zijn Rekeninghouders (plandeelnemers) te verzamelen en te rapporteren.

Als deelnemer aan een aandelenplan voor werknemers heeft u mogelijk bezittingen die gerapporteerd moeten worden onder FATCA en/of CRS, en wij kunnen dan ook verplicht zijn om u te vragen bepaalde gegevens over uzelf te verstrekken.

 

Hoe moet de eigen verklaring worden ingediend bij EquatePlus?

Wij zullen u vragen om het gecombineerde Formulier Individuele Eigen Verklaring voor FATCA en CRS in te vullen, dat te vinden is op EquatePlus en EquateMobile.

Volg de instructies op het formulier zorgvuldig op en vul alle vereiste informatie in. Als u vragen hebt bij het invullen van het formulier, dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Alleen online via EquatePlus of EquateMobile ingediende formulieren eigen verklaring kunnen worden geaccepteerd. Formulieren op papier of via ons Contactcenter ingediende formulieren kunnen niet worden geaccepteerd.

Als u volgens de gegevens in onze administratie mogelijk een Amerikaans Persoon (vanuit belastingoogpunt) bent, dient u mogelijk een extra W8/W9-formulier in te vullen.

 

Welke informatie moet ik verstrekken in het formulier eigen verklaring?

Middels het Formulier Individuele Eigen Verklaring voor FATCA en CRS wordt u verzocht het volgende te bevestigen.

 • uw volledige naam
 • uw geboortedatum
 • het land en de plaats van uw geboorte
 • uw nationaliteit
 • uw huidige woonadres en in voorkomend geval postadres
 • of u een Amerikaans Persoon bent (raadpleeg de definitie van Amerikaans Persoon hieronder)
 • uw land(en) van fiscale woonplaats
 • uw fiscaal identificatienummer (Taxpayer Identification Number, TIN) of een plaatselijk functioneel equivalent, of de reden waarom er geen TIN beschikbaar is

 

Waar vind ik de informatie over het plaatselijke equivalent van een TIN in mijn land?

Voor meer informatie over het fiscaal identificatienummer in uw land kunt u advies inwinnen bij uw professionele belastingadviseur of de .

 

Hoe weet ik of ik een Amerikaans Persoon ben?

In de context van FATCA wordt een Amerikaans Persoon onder andere gedefinieerd als:

 • een burger of ingezetene van de Verenigde Staten
 • een houder van een geldige Amerikaanse Green Card
 • een persoon die voldoet aan de “Substantial Presence Test” (test aanzienlijke aanwezigheid)

Als u niet zeker bent of u een Amerikaans Persoon bent, raden wij u aan contact op te nemen met uw belastingadviseur.

De “Substantial Presence Test” betekent:

 • dat u in het huidige kalenderjaar fysiek aanwezig bent geweest in de VS gedurende 183 dagen of langer
  OF
 • dat u in de afgelopen drie kalenderjaren fysiek aanwezig was in de VS gedurende 183 dagen of langer, berekend als volgt:
  31 dagen of meer in het huidige kalenderjaar
  + het aantal dagen dat u vorig jaar fysiek aanwezig was in de VS, gedeeld door 3
  + het aantal dagen dat u in het jaar vóór het vorige jaar fysiek aanwezig was in de VS, gedeeld door 6

Voorbeeld: Als u in het huidige kalenderjaar 35 dagen in de VS verbleef, in het vorige jaar 120 dagen en in het jaar daarvoor 120, dan zou de berekening er als volgt uitzien:

35 + 40 [zijnde 120 ÷ 3] + 20 [zijnde 120 ÷ 6] = 95

In dit voorbeeld zou u voor Amerikaanse belastingdoeleinden niet worden beschouwd als zijnde fysiek aanwezig geweest in de VS gedurende 183 dagen of langer in de afgelopen drie kalenderjaren.

 

Als in gegevens in onze administratie bovendien een van volgende indicatoren aanwezig is, kunnen wij nadere informatie of documentatie vereisen om te bepalen of u een Amerikaans Persoon bent krachtens FATCA:

 • nationaliteit van of woonplaats in de VS
 • geboorteplaats in de VS
 • adres in de VS, met inbegrip van Amerikaanse postbussen
 • telefoonnummer in de VS
 • instructies tot betaling aan een adres in de VS of een in de VS gehouden rekening.

 

Wat gebeurt er als ik het formulier eigen verklaring en/of andere vereiste documentatie niet invul?

Wij verbinden ons ertoe volledig FATCA- en CRS-conform te zijn overal waar wij actief zijn. Als wij niet alle vereiste documentatie ontvangen om uw FATCA- en CRS-status te kunnen bepalen:

 • kunnen wij mogelijk geen rekening voor u openen (planactiva bij te houden), of kunnen wij verplicht zijn sommige functies van EquatePlus voor u te beperken, zodat u bijvoorbeeld geen transacties kunt uitvoeren;
 • kunnen wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens en de informatie betreffende uw Financiële Rekening te rapporteren aan de betrokken belastingautoriteiten;
 • kunnen wij verplicht zijn een bronheffing in te houden tegen het tarief van 24% voor transacties op uw Rekening.

 

Wat moet ik doen als er geen FATCA- of CRS-formulier beschikbaar is in het systeem?

Als er geen FATCA- of CRS-formulier voor u beschikbaar is in EquatePlus, betekent dat dat u op dit moment niets hoeft te doen: Ofwel bezitten wij al de nodige informatie van u als Rekeninghouder, ofwel denken wij op dit moment dat het niet nodig is dat u een belastingformulier eigen verklaring invult.

Wij maken u erop attent dat u in geval van wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden mogelijk in de toekomst verplicht kunt zijn om een eigen verklaring in te dienen.

 

Ik heb de eigen verklaring en/of de W8/W9-formulieren al ingevuld – waarom vraagt u mij om nadere informatie/documentatie?

Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens die u in het kader van uw eigen verklaring hebt ingediend te verifiëren.

In gevallen waar de door u verstrekte informatie in tegenspraak is met de gegevens in onze administratie, of als wij redenen hebben om aan te nemen dat die niet correct is, kunnen wij verplicht zijn u om nadere documentatie of informatie te vragen om zeker te stellen dat wij uw belastingstatus correct hebben bepaald.

 

Ik woon in hetzelfde land als het land waar mijn rekening wordt gehouden en ik ben geen Amerikaans Persoon – waarom moet ik desondanks deze informatie verstrekken?

Krachtens zowel CRS als FATCA zijn wij wettelijk verplicht de fiscale woonplaats van al onze Rekeninghouders te bepalen. Deze due diligence-verplichtingen gelden ook dan als uw adres en fiscale woonplaats in hetzelfde land liggen als waar uw rekening wordt gehouden, en ook als u geen Amerikaans Persoon bent.

In dergelijke gevallen zullen uw gegevens doorgaans echter niet moeten worden gerapporteerd aan de betrokken belastingautoriteiten.

 

Ik heb geen planinstrumenten meer op mijn rekening. Moet ik het formulier eigen verklaring voor FATCA en CRS nog steeds invullen?

Ja, als u in het verleden planinstrumenten bezat in een plan dat onder FATCA/CRS valt, moet u het formulier eigen verklaring voor FATCA en CRS nog steeds invullen in EquatePlus, naast eventuele andere documentatie die van u vereist is.

Equatex kan verplicht zijn bepaalde informatie te rapporteren aan de betrokken belastingautoriteiten voor de periode waarin u uw planinstrumenten in bezit had en vervolgens verkocht hebt.

 

Waar vind ik meer informatie over de eigen verklaring voor FATCA en CRS?

De informatie voor het invullen van de eigen verklaring is beschikbaar op het Formulier Individuele Eigen Verklaring voor FATCA en CRS in EquatePlus en EquateMobile.

Voor nadere informatie over uw fiscale woonplaats kunt u de regelgeving voor de fiscale woonplaats raadplegen die de verschillende nationale belastingautoriteiten publiceren. U vindt ook meer informatie (zoals de lijst van de Te Rapporteren Rechtsgebieden) op het CRS-portaal. 

 

Belangrijke informatie over het Equatex Contactcenter:

Wij maken u erop attent dat de medewerkers van het Equatex Contactcenter u niet kunnen helpen bij het invullen van de belastingformulieren, en dat zij geen belastingadvies of andere adviezen voor het invullen kunnen bieden. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur.

Als u echter technische problemen ondervindt in het kader van het proces voor de eigen verklaring, kunt u hiervoor wel terecht bij het Contactcenter.

3: RAPPORTAGE VOOR FATCA & CRS

Welke inlichtingen worden aan de Belastingautoriteiten gerapporteerd, en hoe?

De Rapporterende Financiële Instelling (Rapporterende FI) die uw Account bijhoudt

Equatex AG

Equatex UK Limited,

Sanne Fiduciary Services Limited

FinTech Group Bank AG

Rechtsgebied

Zwitserland

VK

Duitsland

Gegevens die de Rapporterende FI moet rapporteren krachtens CRS

Naam en identificatienummer van de Rapporterende FI

Persoonsgegevens zoals de volledige naam, het adres, de geboortedatum en -plaats, de nationaliteit, het/de rechtsgebied(en) van de fiscale woonplaats, het/de Tax Identification Number(s) of het plaatselijke equivalent.

Informatie betreffende uw Financiële Rekening(en) zoals het rekeningsaldo, of de waarde ervan, en het totale bedrag aan uitbetaalde dividenden, rente, andere inkomsten en bruto-opbrengst die zijn gemaakt op, of gecrediteerd aan, de rekening.

Overdracht van gegevens voor rapportagedoeleinden krachtens CRS

Door Equatex AG aan de Zwitserse Belastingautoriteiten, die ze kunnen uitwisselen met enig Te Rapporteren Rechtsgebied waar de Rekeninghouder een fiscale woonplaats heeft. Een Te Rapporteren Rechtsgebied moet uw data vertrouwelijk behandelen en mag deze informatie alleen gebruiken om uw belastingsituatie te valideren en/of voor andere belastingdoeleinden.

Door Equatex UK Limited (of Sanne Fiduciary Services Limited) aan Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), die ze kan uitwisselen met enig Te Rapporteren Rechtsgebied waar de Rekeninghouder een fiscale woonplaats heeft.

Door Fintech Group aan de plaatselijke Duitse Belastingautoriteiten, die ze kunnen uitwisselen met enig Te Rapporteren Rechtsgebied waar de Rekeninghouder een fiscale woonplaats heeft

Gegevens die de Rapporterende FI moet rapporteren krachtens FATCA

Naam en identificatienummer van de Rapporterende FI

Persoonsgegevens zoals de volledige naam, het adres, het Amerikaanse Tax Identification Number.

Informatie betreffende uw Financiële Rekening(en) zoals het rekeningsaldo, of de waarde ervan, en het totale bedrag aan uitbetaalde dividenden, rente, andere inkomsten en bruto-opbrengst die zijn gemaakt op, of gecrediteerd aan, de rekening.

Overdracht van gegevens voor rapportagedoeleinden krachtens FATCA

Door Equatex AG aan de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS)

Door Equatex UK Limited (of Sanne Fiduciary Services Limited) aan HMRC, die ze zal doorsturen naar de IRS

Door Fintech Group aan de plaatselijke Duitse Belastingautoriteiten, die ze zullen doorsturen naar de IRS

Zullen mijn privacyrechten worden nageleefd?

Uw privacyrechten zullen worden nageleefd voor zover dat niet in strijd is met onze wettelijke verplichtingen als Financiële Instelling om uw gegevens krachtens FATCA en/of CRS te rapporteren. Wij wijzen erop dat dit een standaardpraktijk is binnen de financiële sector.

Equatex en zijn verbonden vennootschappen en externe dienstverleners zijn gebonden aan de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

Als de Rapporterende FI waar uw rekening wordt gehouden Equatex AG is, maken wij u erop attent dat uw rechten beschermd worden door de Zwitserse privacyregelgeving en de Zwitserse CRS-wetgeving.

4: NADERE INFORMATIE OVER FATCA

Wat houdt FATCA voor mij in als ik een Amerikaans Persoon ben?

Als wij u identificeren als een Amerikaans Persoon, kunt u worden gevraagd om nadere informatie of documentatie aan te leveren.

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens, en de informatie betreffende uw Financiële Rekening(en) – zoals het rekeningsaldo, of de waarde ervan, en het totale bedrag aan uitbetaalde dividenden, rente, andere inkomsten en bruto opbrengst die zijn gemaakt op, of gecrediteerd aan, de rekening – te rapporteren aan de plaatselijke belastingautoriteiten of de IRS op jaarlijkse basis. Wij kunnen ook verplicht zijn een bronheffing in te houden tegen een tarief van 24% voor transacties op uw Rekening.

U kunt ook de website van de IRS raadplegen om te bepalen of u enige andere IRS-formulieren dient in te vullen en in te dienen.

 

Wat houdt FATCA voor mij in als ik geen Amerikaans Persoon ben?

Voor de meeste deelnemers heeft FATCA slechts een minimale impact en dient er niets te worden ondernomen, behalve het invullen van de eigen verklaring.

Wel kunnen wij nog contact met u opnemen voor de bevestiging van uw status als niet-Amerikaans Persoon. Wij kunnen specifiek om nadere documentatie verzoeken als wij redenen hebben om aan te nemen dat u een Amerikaans Persoon bent in het kader van FATCA.

 

Vervangt FATCA andere fiscale rapportageverplichtingen die ik nu al nakom?

FATCA vormt geen vervanging voor het bestaande Amerikaanse belastingstelsel, maar kan wel extra vereisten en complexiteit met zich meebrengen bovenop de bestaande Amerikaanse belastingregels die u reeds nakomt. Wij raden u aan contact op te nemen met een professionele belastingadviseur om uw persoonlijke belastingsituatie te bespreken.

5: NADERE INFORMATIE OVER CRS

Welke landen nemen deel aan CRS?

U vindt de lijst van de landen die deelnemen aan CRS, naast de data waarop zij zullen beginnen met de uitwisseling van informatie, op het CRS-portaal van de OESO.

 

Vervangt FATCA andere fiscale rapportageverplichtingen die ik nu al nakom?

CRS vormt geen vervanging voor plaatselijke belastingstelsels, maar kan wel extra vereisten en complexiteit met zich meebrengen bovenop de bestaande plaatselijke belastingregels die u reeds nakomt. Wij raden u aan contact op te nemen met een professionele belastingadviseur om uw persoonlijke belastingsituatie te bespreken.